Trung tâm không thu thêm phí học thực hành cuối tuần.