Bạn có thể chia làm 2-3 lần thanh toán.

Bình luận Facebook