Nếu bạn bận đột xuất không thể hoàn thành khóa học thì bạn có thể bảo lưu hồ sơ và kết quả thi trong vòng 1 năm.